Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-12 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-24 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-18 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt EO - ETO Indicator Tape

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt PLASMA 19mm x 50m tương đương 1228 3M

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng chỉ thị nhiệt hấp khô - Dry heat tape - Italia

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

EO Gas Chemical Indicator - DinhVietmedical Co.,Ltd

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt plasma Sterrad 19mm x 50m - Johnson & Johson

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test chỉ thị hóa học plasma 14100

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Que test chỉ thị hóa học plasma PL500 - STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói đồ vài AC250 STERIKING tương đương 1250

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói dụng cụ AC 6 STERIKING bằng hơi nước tương đương 1243A (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd