Que test chỉ thị hóa học plasma PL500 - STERIKING

Que test chỉ thị  hóa học plasma PL500 - STERIKING  Tương Thích Máy Sterrad: