Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-24 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-18 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

1228 3M - Băng keo chỉ thị nhiệt Hyrogen Peroxide dành cho lò Plasma

Vật tư y tế hãng 3M Mỹ

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng chỉ thị nhiệt hấp khô - Dry heat tape - Italia

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt plasma Sterrad 19mm x 50m - Johnson & Johson

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test pack G2 STERIKING Tương đương 1233LF (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test lò hấp bowie disk test sheet DT50 STERIKING Tương đương 00130LF

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói dụng cụ AC 6 STERIKING bằng hơi nước tương đương 1243A (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Test strip kiểm soát gói đồ vài AC250 STERIKING tương đương 1250

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt STERIKING

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn

DinhVietMedical Co.,Ltd

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt - Tương đương 1322-12 (3M)

Test kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn Đức

DinhVietMedical Co.,Ltd