VIMED - Chỉ thị hóa học plasma tương đương 1248 ,1348 (3M)

VIMED - Chỉ thị hóa học plasma tương đương 1248 ,1348 (3M) :

Tương đương 3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Chemical Indicator 1248, 1348