Chỉ thị hóa học, plasma 1248 - 1348 3M

1248 giấy thử ( chỉ thị hoá học ) 3M

3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Chemical Indicator 1248